Mandatsvig

Det typiske mandatsvig foreligger f.eks. når gerningsmanden misbruger en fuldmagt/legitimation til at handle på andres vegne eller når gerningsmanden har pligt til at handle på en bestemt måde, men bevidst undlader at gøre dette, for at opnå en uberettiget vinding.

Bestemmelsen i straffelovens § 280 (mandatsvig) har følgende formulering:

For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under §§ 276-279 a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab

ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller
ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.

Kontakt advokat Christian Kirk Zøllner.

Advokat Christian Kirk Zøllner har møderet for Højesteret (H) og er specialist i strafferet, samt en af Danmarks bedste forsvarer. Advokat Christian Kirk Zøllner har 15 års erfaring med sager om mandatsvig.
https://strafferetsadvokater.dk/wp-content/uploads/2020/01/5G6A1560-Edit-4.jpg

Hvad er mandatsvig?

Mandatsvig er en form for økonomisk kriminalitet. Det kan fx drejer sig om en fuldmægtig, der forvalter en anden persons midler og påfører denne et økonomisk tab for egen vindings skyld. På den måde misbruger vedkommende sin rolle som fuldmægtig. Det samme gælder, hvis den der skal handle på en andens vegne, undlader at gøre noget, han har pligt til, for at opnå en uberettiget gevinst. Denne form for straffesager kan også involvere en tredje part, der får en gevinst på bekostning af den person, der lider tabet. Denne type straffesager bliver ofte behandlet af statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der er bedre kendt som Bagmandspolitiet. Hvis man er mistænkt for mandatsvig eller er blevet sigtet, så er man nødt til at finde en kompetent forsvarsadvokat, der kan varetage ens interesser.

Der er forskellige former for økonomisk kriminalitet. Man kan i den forbindelse nævne strafbare handlinger som fx bedrageri, bestikkelse, skyldnersvig, underslæb, momsvig, skattesvig, hvidvask, m.fl. Det er ofte administrerende direktører og bestyrelsesmedlemmer, som bliver mistænkt for disse former for økonomisk kriminalitet. I mange tilfælde drejer sagen sig om handlinger og beslutninger, der fx blev taget under en konkurs. Hvis det der er sket, ikke kan henføres under bedrageri eller underslæb, kan det rejses tiltale for mandatsvig. Dette kan have alvorlige konsekvenser for den mistænkte eller den sigtede. Derfor skal man altid søge juridisk bistand. På den måde garderer man sig mod det værste scenarie.

Det skal dog nævnes, at denne form for straffesager sjældent udløser strafferammens maksimum. Det vil altså sige, at i langt de fleste sager vil man kunne opnå en helt eller delvis betinget dom eventuelt med vilkår om samfundstjeneste. Det er typisk kun de allergroveste sager, der kan resultere i en længere ubetinget fængselsstraf.

Mandatsvig straffeloven

På dette område er straffelovens § 280 meget tydelig, når den definerer denne form for økonomisk kriminalitet. Men fordi det er politiet, der har bevisbyrden kan være vanskeligt for dem at bevise, at der rent faktisk er sket en kriminel handling. Efterforskningen af denne type sager kræver meget solid dokumentation, som ikke altid er til stede. Derfor er en kompetent forsvarsadvokat er uundværlig allieret. Eftersom der i mange tilfælde ikke er noget særlig overbevisende dokumentation, fokuserer vi på at få politiet til at frafalde sigtelsen. Det har vi gjort med stor succes for nogle af vores kunder.

Strafferetsadvokater.dk

v/ Kirk Advokater ApS

Cvr. 31626668

Nørre Voldgade 8,

1358 København K.

Tlf.: 21783606 og 70207047

CKZ@kirkadvokater.dk